Language of document :

Recurs introdus la 1 aprilie 2021 de Ryanair DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 17 februarie 2021 în cauza T-238/20, Ryanair/Comisia

(Cauza C-209/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Ryanair DAC (reprezentanți: E. Vahida și F. C. Laprévote, avocați, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, și V. Blanc, avocată)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Republica Franceză, Regatul Suediei

Concluziile

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea, în temeiul articolelor 263 și 264 TFUE, a Deciziei C(2020) 2366 final a Comisiei din 11 aprilie 2020 privind ajutorul de stat SA.56812 (2020/N) – Suedia – COVID-19: schemă de garanții pentru împrumuturi în favoarea companiilor aeriene; și

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Ryanair, și obligarea intervenienților în primă instanță și în prezentul recurs (dacă este cazul) la plata propriilor cheltuieli de judecată;

cu titlu subsidiar:

anularea hotărârii atacate;

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului,

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente procedurii în primă instanță și celei de recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă cinci motive.

În primul rând, Tribunalul a încălcat dreptul Uniunii atunci când a respins critica formulată de recurentă întemeiată pe încălcarea nejustificată a principiului nediscriminării.

În al doilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat faptele în ceea ce privește critica formulată de recurentă privind libera circulație a serviciilor.

În al treilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a respins aplicarea evaluării comparative.

În al patrulea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat faptele în ceea ce privește lipsa motivării de către Comisie.

În al cincilea rând, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat faptele în ceea ce privește neinițierea procedurii oficiale de investigare de către Comisie.

____________