Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 21. října 2020 – Upfield Hungary Kft. v. Somogy Megyei Kormányhivatal

(Věc C-533/20)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v řízení v prvním stupni a odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Upfield Hungary Kft.

Žalovaný v řízení v prvním stupni a navrhovatel v řízení o opravném prostředku: Somogy Megyei Kormányhivatal

Předběžná otázka

Musí být ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/20041 , konkrétně jeho čl. 18 odst. 2, být vykládána v tom smyslu, že pokud jsou vitaminy přidány do potravin, seznam složek potravin musí obsahovat kromě údaje o názvu vitaminů, údaj o formách vitaminů, které mohou být přidány do potravin?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 304, s. 18.