Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria - Maďarsko) – Somogy Megyei Kormányhivatal v. Upfield Hungary Kft.

(Věc C-533/20)1

„Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Nařízení (EU) č. 1169/2011 – Poskytování informací o potravinách spotřebitelům – Označování – Povinné údaje – Seznam složek – Specifický název těchto složek – Přidání vitaminu do potraviny – Povinnost uvádět specifický název tohoto vitaminu – Neexistence povinnosti uvádět použitou formu vitaminu“

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Kúria

Účastníci původního řízení

Žalobce: Somogy Megyei Kormányhivatal

Žalovaná: Upfield Hungary Kft.

Výrok

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 musí být s přihlédnutím zejména k jeho čl. 18 odst. 2 vykládáno v tom smyslu, že v případě, že byl do potraviny přidán vitamin, nemusí seznam složek této potraviny vedle uvedení názvu tohoto vitaminu obsahovat údaj o formě vitaminu, která byla použita.

____________

1 Úř. věst. C 28, 25.1.2021.