Language of document :

2022 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Kúria (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Somogy Megyei Kormányhivatal / Upfield Hungary Kft.

(Byla C-533/20)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Vartotojų apsauga – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 – Informacijos apie maistą teikimas vartotojams – Ženklinimas – Privalomi duomenys – Sudedamųjų dalių sąrašas – Specifiniai šių sudedamųjų dalių pavadinimai – Maisto produkto papildymas vitaminu – Pareiga nurodyti konkretų šio vitamino pavadinimą – Pareigos nurodyti naudotą vitaminų formulę nebuvimas)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja ir kita kasacinio proceso šalis: Somogy Megyei Kormányhivatal

Atsakovė ir kasatorė: Upfield Hungary Kft.

Rezoliucinė dalis

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, visų pirma jo 18 straipsnio 2 dalis, turi būti aiškinamas taip, kad tuo atveju, kai maisto produktas buvo papildytas vitaminu, šio maisto produkto sudedamųjų dalių sąraše, be šio vitamino pavadinimo, neturi būti nurodyta panaudota vitamino formulė.

____________

1 OL C 28, 2021 1 25.