Language of document :

Tiesas (septītā palāta) 2022. gada 24. marta spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Somogy Megyei Kormányhivatal/Upfield Hungary Kft.

(Lieta C-533/20) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju aizsardzība – Regula (ES) Nr. 1169/2011 – Patērētāju informēšana par pārtikas produktiem – Marķējums – Obligātās norādes – Sastāvdaļu uzskaitījums – Šo sastāvdaļu īpašais nosaukums – Vitamīna pievienošana pārtikas produktam – Pienākums norādīt šā vitamīna īpašo nosaukumu – Izmantotā vitamīna preparāta norādīšanas pienākuma neesamība)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Pamatlietas puses

Prasītāja: Somogy Megyei Kormányhivatal

Atbildētāja: Upfield Hungary Kft.

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu, ņemot vērā it īpaši tās 18. panta 2. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad konkrētam pārtikas produktam ir pievienots kāds vitamīns, šā pārtikas produkta sastāvdaļu sarakstā nav papildus šā vitamīna nosaukumam jānorāda izmantotā vitamīna preparāta nosaukums.

____________

1       OV C 28, 25.1.2021.