Language of document :

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 24 maart 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria - Hongarije) – Somogy Megyei Kormányhivatal / Upfield Hungary Kft.

(Zaak C-533/20)1

[Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Verordening (EU) nr. 1169/2011 – Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – Etikettering – Verplichte vermeldingen – Lijst van ingrediënten – Specifieke benaming van deze ingrediënten – Toevoeging van een vitamine aan een levensmiddel – Verplichting om de specifieke benaming van deze vitamine te vermelden – Geen verplichting om de gebruikte vitamineformulering te vermelden]

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Kúria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Somogy Megyei Kormányhivatal

Verwerende partij: Upfield Hungary Kft.

Dictum

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, richtlijn 90/496/EEG van de Raad, richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie, met name gelet op artikel 18, lid 2, moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een vitamine aan een levensmiddel is toegevoegd, de lijst van ingrediënten van dat levensmiddel de benaming van die vitamine, en niet de gebruikte vitamineformulering moet vermelden.

____________

1 PB C 28 van 25.1.2021.