Language of document :

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 24 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria - Węgry) – Somogy Megyei Kormányhivatal/Upfield Hungary Kft.

(Sprawa C-533/20)1

Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 – Przekazywanie konsumentom informacji na temat środków spożywczych – Etykietowanie – Obowiązkowe dane szczegółowe – Wykaz składników – Nazwa szczegółowa tych składników – Dodanie witaminy do środka spożywczego – Obowiązek wskazania nazwy szczegółowej tej witaminy – Brak obowiązku wskazania zastosowanej formy chemicznej witaminy

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Kúria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Somogy Megyei Kormányhivatal

Strona pozwana: Upfield Hungary Kft.

Sentencja

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, a w szczególności jego art. 18 ust. 2, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku dodania do środka spożywczego witaminy wykaz składników tego środka spożywczego nie musi zawierać, poza wskazaniem nazwy tej witaminy, informacji o zastosowanej formie chemicznej tej witaminy.

____________

1 Dz.U. C 28 z 25.1.2021.