Language of document :

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 24. marca 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kúria - Madžarska) – Somogy Megyei Kormányhivatal/Upfield Hungary Kft.

(Zadeva C-533/20)1

(Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Uredba (EU) št. 1169/2011 – Zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom – Označevanje – Obvezne navedbe – Seznam sestavin – Značilno ime teh sestavin – Dodajanje vitamina živilu – Obveznost navedbe značilnega imena tega vitamina – Neobstoj obveznosti navedbe uporabljene kemijske oblike vitamina)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Somogy Megyei Kormányhivatal

Tožena stranka: Upfield Hungary Kft.

Izrek

Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 je treba zlasti ob upoštevanju njenega člena 18(2) razlagati tako, da se ne zahteva, da bi seznam sestavin živila, če je bil temu živilu dodan vitamin, poleg navedbe imena tega vitamina vseboval tudi navedbo kemijske oblike vitamina, ki je bila uporabljena.

____________

1 UL C 28, 25.1.2021.