Language of document :

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 24 mars 2022 (begäran om förhandsavgörande från Kúria - Ungern) – Somogy Megyei Kormányhivatal mot Hungary Kft.

(Mål C-533/20)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Förordning (EU) nr 1169/2011 – Tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenter – Märkning – Obligatoriska uppgifter– Ingrediensförteckning – Specifik beteckning på dessa ingredienser – Tillsättning av ett vitamin i ett livsmedel – Skyldighet att ange detta vitamins specifika beteckning – Ingen skyldighet att ange den vitaminförening som använts)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Somogy Megyei Kormányhivatal

Motpart: Upfield Hungary Kft

Domslut

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, särskilt med hänsyn till artikel 18.2 i förordningen, ska tolkas så, att för det fall ett vitamin har tillsatts ett livsmedel, måste ingrediensförteckningen i detta livsmedel, utöver uppgiften om beteckningen på detta vitamin, inte även omfatta beteckningen på den vitaminförening som använts.

____________

(1 ) EUT C 28, 25.1.2021