Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 26. juuni 2013. aasta otsus – BU versus EMA

(liidetud kohtuasjad F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Isikut kahjustav meede – Taotlus personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 tähenduses – Lepingu ümberkvalifitseerimise taotlus – Mõistlik tähtaeg – Kaebuse rahuldamata jätmise peale esitatud kaebus – Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 8 – Hoolitsemiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BU (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreau Caldas)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMA) (esindajad: kohtuasjas F-135/11 S. Vincenzo, hiljem T. Jablonski ja G. Gavrilidou, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron, kohtuasjas F-51/12 T. Jablonski ja G. Gavrilidou, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron, kohtuasjas F-110/12 T. Jablonski ja Rampal Olmedo)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Ravimiameti otsus jätta hageja ajutise teenistuja leping pikendamata.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Ravimiameti otsus jätta BU ajutise teenistuja leping pikendamata, millest teatati 30. mai 2011. aasta kirjaga.

Jätta hagi kohtuasjas F-135/11 ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta hagi kohtuasjades F-51/12 ja F-110/12 rahuldamata.

Jätta kohtuasjades F-135/11 ja F-51/12 Euroopa Ravimiameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja BU kohtukulud.

Jätta kohtuasjas F-110/12 BU kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Ravimiameti kohtukulud.

____________

1     ELT C 65, 3.3.2012, lk 24; ELT C 209, 14.7.2012, lk 14; ELT C 379, 8.12.2012, lk 34.