Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 26. júna 2013 – BU/EMA

(spojené veci F-135/11, F-51/12, F-110/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú – Akt spôsobujúci ujmu – Žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku – Žiadosť o prekvalifikovanie zmluvy – Primeraná lehota – Sťažnosť proti zamietnutiu sťažnosti – Článok 8 PZOZ – Povinnosť starostlivosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BU (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a D. Abreu Caldas, avocats)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: vo veci F-135/11 pôvodne S. Vincenzo, neskôr T. Jablonski a G. Gavrilidou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, avocats, vo veci F-51/12 T. Jablonski a G. Gavrilidou, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, avocats, a vo veci F-110/12, T. Jablonski a N. Rampal Olmedo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskej agentúry pre lieky neobnoviť žalobcovi zmluvu dočasného zamestnanca

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Európskej agentúry pre lieky neobnoviť zmluvu BU, oznámené listom z 30. mája 2011, sa zrušuje.

Žaloba F-135/11 sa v zostávajúcej časti zamieta.

Žaloby F-51/12 a F-110/12 sa zamietajú.

Európska agentúra pre lieky znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil BU vo veciach F-135/11 a F-51/12.

BU znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska agentúra pre lieky vo veci F-110/12.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 24; Ú. v. EÚ C 209, 14.7.2012, s. 14; Ú. v. EÚ C 379, 8.12.2012, s. 34.