Language of document :

Жалба, подадена на 19 декември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-136/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi и J.-N. Louis, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяната на решението, с което се определя бонуса на пенсионните права, придобити от жалбоподателката по пенсионната схема на Общността преди нейното постъпване на служба.

Искания на жалбоподателката

Да се отмени решението от 24 май 2011 г., с което се отменя и заменя предложението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателката в рамките на нейното искане по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица, в което се съдържа ново предложение, изчислено въз основа на Общите разпоредби за изпълнение (ОРИ), приети на 3 март 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.