Language of document :

Talan väckt den 22 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-138/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före anställning vid kommissionen på grundval av den omräkning som gjorts av byrån för löneadministration och individuella ersättningar (PMO)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 maj 2011 om att upphäva och ersätta beslutet av den 22 oktober 2009,

fastställa överenskommelsen om överföring av sökandens pensionsrättigheter på grundval av det godtagna anbudet enligt beräkningen i beslutet av den 22 oktober 2009,

i den mån det behövs ogiltigförklara beslutet av den 20 september 2011 om uttryckligt avslag på sökandens klagomål,

i andra hand godkänna sökandens skada och bevilja denne skadestånd med 6207,71 euro jämte dröjsmålsränta med den räntesats motsvarande den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar ökad med två punkter,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.