Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven kasacionen sad (Bulharsko) dne 19. ledna 2021 – „Konservinvest“ OOD v. „Bulkons Parvomaj“ OOD

(Věc C-35/21)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven kasacionen sad

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: „Konservinvest“ OOD

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: „Bulkons Parvomaj“ OOD

Předběžná otázka

Povoluje článek 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/20121 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin mimo případy přechodné ochrany upravené tímto ustanovením existenci vnitrostátního systému zápisu a ochrany zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, a umožňuje toto ustanovení členským státům, aby uplatňovaly jiná, paralelně platná ustanovení na vnitrostátní úrovni (podobně jako paralelní systém pro ochranné známky) při rozhodování o sporech týkajících se porušení práva k takovémuto zeměpisnému označení mezi místními obchodníky, kteří vyrábí a uvádí na trh zemědělské produkty a potraviny spadající do nařízení č. 1151/2012 v rámci členského státu, v němž bylo zeměpisné označení zapsáno?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1).