Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven kasatsionen sad (Bulgarien) den 19 januari 2021 – ”Konservinvest” OOD/”Bulkons Parvomay” OOD

(Mål C-35/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven kasatsionen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: ”Konservinvest” OOD

Motpart: ”Bulkons Parvomay” OOD

Tolkningsfråga

Tillåter artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/20121 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, förutom i fall av skydd under en övergångsperiod enligt denna bestämmelse, ett nationellt system för registrering och skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, och tillåter bestämmelsen att medlemsstaterna tillämpar andra parallella bestämmelser på nationell nivå (som liknar det parallella varumärkessystemet) för att avgöra tvister om intrång i rätten till en sådan geografisk beteckning mellan lokala producenter som framställer och saluför jordbruksprodukter och livsmedel som omfattas av förordning nr 1151/2012 i den medlemsstat där den geografiska beteckningen registrerats?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 2012, s. 1).