Language of document :

A Törvényszék (kibővített hatodik tanács) T-235/07. sz., Bavaria NV kontra Európai Bizottság ügyben 2011. június 16-án hozott ítélete ellen a Bavaria NV által 2011. augusztus 31-én benyújtott fellebbezés

(C-445/11. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Fellebbező: Bavaria NV (képviselők: O. W. Brouwer, P. W. Schepens és N. Al-Ani ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék 2011. június 16-i ítéletének 202-212., 252-255., 288., 289., 292-295., 306., 307. és 335. pontját;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé vagy (teljes egészében vagy részben) semmisítse meg a megtámadott határozatot1;

a Bizottságot kötelezze a Törvényszék és a Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Először is a Törvényszék tévesen értelmezte az uniós jogot, pontosabban az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdését, megsértette a jogbiztonság elvét, és ellentmondásosan indokolta a jogsértés kezdő időpontjának meghatározását. Az 1996. február 27-i találkozó nem tartozik a jogsértéshez, és semmiképpen nem lehet versenyellenes célú találkozók sorozatának kezdete. Az, hogy a Törvényszék megállapította, hogy már az 1996. február 27-i találkozó megnevezése ("Catherijne-találkozó") révén bizonyítást nyert, hogy a találkozó versenyellenes célú volt, ellentmond a megtámadott határozatnak, és ezáltal a Törvényszék túllépi hatáskörét. Nem használható a jogsértés kezdő időpontjának meghatározására az a módszer, amelyet a Törvényszék a versenyellenes célú találkozók megállapítására alkalmazott. Továbbá a Törvényszék indokolási hibát vétett annak megállapításával, hogy az InBev egyetlen nyilatkozata elegendő a jogsértés fennállásának bizonyításához.

Másodszor: a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az egyenlő bánásmód elvét (illetve indokolása elégtelen volt), amennyiben megállapította, hogy a megtámadott határozatot nem lehet összehasonlítani az e területen felmerült korábbi ügyekkel, így különösen az Interbrew és Alken-Maes ügyben hozott 2003/569 bizottsági határozattal2. Egyébként nem volt objektíve igazolható az ezen ügyekben érintett vállalkozások eltérő kezelése.

Harmadszor: a Törvényszék megsértette az egyenlő bánásmód elvét, a büntetések visszaható hatályának tilalmát, valamint a jogszerűség és az arányosság elvét, mivel a fellebbezőre kiszabott bírságot a 2005-ben megszigorított bírságpolitika alkalmazása (ill. annak jóváhagyása) miatt nem csökkentette olyan helyzetben, amikor ez az alkalmazás a Törvényszék által is elismert aránytalanul elhúzódó közigazgatási eljárás következménye volt, amely kizárólag a Bizottság tétlenségére vezethető vissza.

Negyedszer: a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az arányosság elvét, mivel jóváhagyta, hogy a Bizottság a bírság kiindulási összegét a fellebbező adókat is tartalmazó forgalma alapján számolja ki, így a fellebbező által a versenyre gyakorolt tényleges hatásokat túlbecsülte és a terhére rótt kiindulási összeget túl magasan állapította meg.

Ötödször: a Törvényszék tévesen értelmezte a védelemhez és a gondos ügyintézéshez való jogot, mivel abból indult ki, hogy a fellebbező számára nem kell hozzáférést biztosítani az InBev kifogásokra adott válaszához. A fellebbező elegendő adattal szolgált azzal kapcsolatban, hogy e dokumentum mentő körülményeket tartalmaz.

____________

1 - Az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/B-2/37.766. "holland sörpiac"-ügy) 2007. április 18-án hozott C(2007) 1697 bizottsági határozat.

2 - Az EK-Szerződés 81. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (IV/37.614/F3PO/Interbrew és Alken-Maes ügy) 2001. december 5-én hozott 2003/569/EK bizottsági határozat (HL 2003. L 200., 1. o.).