Language of document :

Odvolanie podané 31. augusta 2011: Bavaria NV proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta rozšírená komora) zo 16. júna 2011 vo veci T-235/07, Bavaria NV/Európska komisia

(vec C-445/11 P)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Bavaria NV (v zastúpení: O. W. Brouwer, P. W. Schepens a N. Al-Ani, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy

Odvolateľka navrhuje:

zrušiť body 202 až 212, 252 až 255, bod 288, 289, body 292 až 295, bod 306, 307 a 335 rozsudku Všeobecného súdu zo 16. júna 2001,

vrátiť vec späť Všeobecnému súdu alebo (v celom rozsahu alebo čiastočne) zrušiť napadnuté rozhodnutie1,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania pred Všeobecným súdom a pred Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Po prvé Všeobecný súd nesprávne vyložil právo Únie, presnejšie článok 101 ods. 1 ZFEÚ, porušil zásadu právnej istoty a rozporuplne odôvodnil stanovenie času začiatku porušenia. Stretnutie z 27. februára 1996 nepatrí k porušeniu a v žiadnom prípade nemôže byť začiatkom niekoľkých stretnutí, ktorými sa sledoval cieľ v rozpore s hospodárskou súťažou. Pokiaľ Všeobecný súd rozhodol, že už samotná skutočnosť, že stretnutie z 27. februára 1996 bolo nazvané "stretnutie v Catherijne" preukazuje, že toto stretnutie sledovalo cieľ v rozpore s hospodárskou súťažou, je v rozpore s napadnutým rozhodnutím a Všeobecný súd prekročil svoju právomoc. Metóda, ktorú Všeobecný súd uplatnil, keď stanovil že ide o viacero stretnutí sledujúcich cieľ v rozpore s hospodárskou súťažou sa nemôže použiť pre stanovenie času začiatku porušenia. Všeobecný súd ďalej porušil povinnosť odôvodnenia tým, že rozhodol, že jediné vysvetlenie skupiny InBev môže postačovať na preukázanie existencie porušenia.

Po druhé Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu rovnosti zaobchádzania (a poskytol nedostatočné odôvodnenie) tým, že konštatoval, že napadnuté rozhodnutie nemožno porovnať so skoršími rozhodnutiami vo veciach z tejto oblasti, predovšetkým s rozhodnutím Komisie vo veci 2003/5692, Interbrew a Alken Maes. Navyše Všeobecný súd neposkytol pre nerovnaké zaobchádzanie s dotknutými podnikmi v týchto veciach žiadne objektívne odôvodnenie.

Po tretie Všeobecný súd porušil zásadu rovnosti zaobchádzania, zákaz retroaktivity trestov, ako aj zásadu legality a proporcionality tým, že neznížil peňažnú pokutu, ktorá bola odvolateľke uložená na základe (pripustenia) uplatnenia politiky v oblasti pokút sprísnenej v roku 2005 v situácii, keď toto uplatnenie vyplynulo zo stanovenia neprimeranej dĺžky správneho konania uznaného Všeobecným súdom, ktoré však treba pripísať výlučne nečinnosti Komisie.

Po štvrté Všeobecný súd nesprávne vyložil a uplatnil zásadu proporcionality, tým že umožnil, aby Komisia pre základ výpočtu východiskovej sumy peňažnej pokuty použila obrat odvolateľky, ktorý obsahoval dane, čím bolo skutočné pôsobenie odvolateľky na hospodársku súťaž prehnané, a východisková suma, ktorá jej bola uložená bola príliš vysoká.

Po piate Všeobecný súd nesprávne vyložil právo na obhajobu a právo na riadnu správu, pretože vychádzal z predpokladu, že sa odvolateľke nemusel poskytnúť prístup k odpovedi skupiny InBev k výhradám. Odvolateľka poskytla dostatočné množstvo informácií o tom, že tento dokument obsahoval oslobodzujúce dôkazy.

____________

1 - Rozhodnutie Komisie K(2007) 1697 z 18. apríla 2007 týkajúce sa konania o uplatnení článku 81 [ES] (vec COMP/B-2/37.766 - Holandský trh s pivom).

2 - Rozhodnutie Komisie 2003/569/ES z 5. decembra 2001 týkajúceho sa konania o uplatnení článku 81 Zmluvy ES (vec IV/37.614/F3PO/Interbrew a Alken-Maes) [neoficiálny preklad] (Ú. v. EÚ 2003, L 200, s. 1).