Language of document :

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. - Bavaria NV przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa C-445/11 P)

(Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Niderlandzki rynek piwa - Decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Grzywny - Czas trwania postępowania administracyjnego - Poziom grzywny)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Wnosząca odwołanie: Bavaria NV (przedstawiciele: O. Brouwer, P.W. Schepens i N. Al-Ani, advocaten)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Van Nuffel i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy, wspierani przez M. Slotbooma, advocaat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 czerwca 2011 r. w sprawie T-235/07 Bavaria przeciwko Komisji, którym Sąd stwierdził nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2007) 1697 z dnia 18 kwietnia 2007 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawa COMP/B/37.766 - Niderlandzki rynek piwa) w zakresie, w jakim w decyzji tej Komisja Europejska stwierdziła, że Bavaria NV uczestniczyła w naruszeniu polegającym na sporadycznej koordynacji warunków handlowych innych niż ceny, proponowanych indywidualnym konsumentom w sektorze "horeca" w Niderlandach.

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

Bawaria NV zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 340 z 19.11.2011.