Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

Решение на Съда (седми състав) от 19 декември 2012 г. — Bavaria/Комисия

(Дело C‑445/11 P)

„Обжалване — Конкуренция — Картел — Нидерландски пазар на бира — Решение на Комисията, с което се констатира нарушение на член 81 ЕО — Глоби — Продължителност на административното производство — Размер на глобата“

1.                     Обжалване — Правни основания — Контрол на Съда върху преценката на доказателствата и на фактическите обстоятелства — Изключване, освен в случай на изопачаване на доказателствата — Правно основание, изведено от изопачаване на доказателствата — Необходимост да се уточни кои доказателства са изопачени и да се посочат грешките в анализа, довели до изопачаването им (член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точки 23, 24, 27, 28 и 123)

2.                     Обжалване — Правни основания — Обикновено повторение на правните основания и доводите, изложени пред Общия съд — Липса на установяване на твърдяната грешка при прилагане на правото — Недопустимост (член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точки 93—95)

3.                     Конкуренция — Глоби — Размер — Определяне — Критерии — Тежест на нарушението — Липса на обвързващ или изчерпателен списък с критерии — Свобода на преценка, предоставена на Комисията — Повишаване на общото ниво на глобите — Допустимост (член 81 ЕО; член 23, параграфи 2 и 3 от Регламент № 1/2003 на Съвета) (вж. точки 53—55, 57—59, 73 и 74)

4.                     Конкуренция — Административно производство — Задължения на Комисията — Спазване на разумен срок (Регламент № 1/2003 на Съвета) (вж. точка 77)

5.                     Обжалване — Правни основания — Правно основание, изложено за първи път в производството по обжалване — Недопустимост (член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 170 от Процедурния правилник на Съда) (вж. точки 98—100)

Предмет

Жалба, подадена срещу Решение на Общия съд (шести разширен състав) от 16 юни 2011 г. по дело Bavaria/Комисия (T‑235/07), с което Общият съд отменя член 1 от Решение C(2007) 1697 на Комисията от 18 април 2007 година относно производство по прилагане на член 81 [ЕО] (дело COMP/B/37.766 — Нидерландски пазар на бира), доколкото с него Европейската комисия констатира, че Bavaria NV е участвало в нарушение, което се изразява в инцидентно координиране на търговски условия, различни от цените, предложени на отделните потребители в сектора „хорека“ в Нидерландия

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Bavaria NV да заплати съдебните разноски.