Language of document : ECLI:EU:C:2012:828

Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2012 – Bavaria vastaan komissio

(asia C‑445/11 P)

Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartelli – Alankomaiden olutmarkkinat – Komission päätös, jossa EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Sakot – Hallinnollisen menettelyn kesto – Sakon suuruus)

1.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin ei kuulu tosiseikkojen ja selvitysaineiston arviointi, paitsi jos ne on otettu huomioon vääristyneellä tavalla – Selvitysaineiston vääristämiseen perustuva valitusperuste – Velvollisuus ilmoittaa täsmällisesti vääristetyt seikat ja osoittaa tähän vääristymiseen johtaneet analyysivirheet (SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohta) (ks. 23, 24, 27, 28 ja 123 kohta)

2.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellisen virheen määrittämättä jättäminen – Tutkimatta jättäminen (SEUT 256 artiklan 1 kohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 169 artiklan 2 kohta) (93–95 kohta)

3.                     Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittämisperusteet – Rikkomisen vakavuus – Arviointiperusteista ei ole sitovaa tai tyhjentävää luetteloa – Komission harkintavalta – Sakkojen yleisen suuruusluokan nostamisen sallittavuus (EY 81 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 ja 3 kohta) (ks. 53–55, 57–59, 73 ja 74 kohta)

4.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission velvollisuudet – Toimiminen kohtuullisessa ajassa (Neuvoston asetus N:o 1/2003) (ks. 77 kohta)

5.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Peruste, joka esitetään ensimmäistä kertaa vasta muutoksenhaun yhteydessä – Tutkimatta jättäminen (SEUT 256 artiklan 1 kohdan toinen alakohta; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 170 artikla) (ks. 98–100 kohta)

Aihe

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kuudes jaosto) asiassa T‑235/07, Bavaria vastaan komissio, 16.6.2011 antamasta tuomiosta, jolla unionin tuomioistuin kumosi [EY] 81 artiklan mukaisesta menettelystä (asia COMP/B/37.766 – Alankomaiden olutmarkkinat) 18.4.2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 1697 1 artiklan siltä osin kuin Euroopan komissio totesi siinä, että Bavaria NV oli osallistunut rikkomiseen, joka koskee yksittäisille kuluttajille nk. horeca-alalla Alankomaissa tarjottavien sellaisten kaupallisten ehtojen ajoittaista yhteensovittamista, jotka eivät liity hintoihin

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Bavaria NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.