Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд – Габрово (България) на 31 март 2022 година – IL / Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ Плевен

(Дело C-227/22)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Габрово

Страни в главното производство

Жалбоподател: IL

Ответник: Регионална дирекция Автомобилна администрация“ Плевен

Преюдициален въпрос

Дават ли нормите на Директива 2006/1261 възможност на държавите членки да изискат от водачите, управляващи превозни средства от категории С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, да преминават медицински прегледи, които да установят тяхната психическа и умствена годност през интервали от време, по-къси от срока на валидност на свидетелството за управление на МПС и в тази връзка да изискват отделен документ (различен от свидетелството за управление), който да удостоверява годността им. Или притежанието на валидно свидетелство за управление на МПС от посочените категории удостоверява и психическата и умствена годност на водача, тъй като тази годност е вече установена при издаването, съответно подновяването на свидетелството за управление.

____________

1 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (OB 2006, L 403, стр. 18; специално българско издание: глава 7, том 17, стр. 216)