Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Gabrovo (Bułgaria) w dniu 31 marca 2022 r. – IL/Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsiaˮ Pleven

(Sprawa C-227/22)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad – Gabrovo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IL

Strona przeciwna: Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsiaˮ Pleven

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy dyrektywy 2006/1261 pozwalają państwom członkowskim na ustanowienie wymogu w stosunku do kierowców pojazdów kategorii С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E, by poddawali się oni badaniom lekarskim w celu ustalenia ich zdolności psychicznej i fizycznej w przedziałach czasowych krótszych niż okres ważności prawa jazdy oraz na wymaganie w tym kontekście odrębnego dokumentu (oprócz prawa jazdy) poświadczającego ich zdolność? Czy też posiadanie ważnego prawa jazdy na wymienione kategorie poświadcza również zdolność psychiczną i fizyczną kierowcy pojazdu, skoro zdolność ta została już stwierdzona przy pierwszym wydaniu względnie przy przedłużeniu ważności prawa jazdy?

____________

1 Dyrektywa 2006/126 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. 2006, L 403, p. 18).