Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд Велико Търново (България) на 6 април 2021 година – „АГРО – ЕКО 2013“ЕООД / Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“

(Дело C-217/21)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд Велико Търново

Страни в главното производство

Жалбоподател: „АГРО – ЕКО 2013“ЕООД

Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“

Преюдициални въпроси

1.    Използвания в чл.75, параграф 1 от Регламент № 1306 / 20131 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика термин „плащане” означава ли приключване на производството по подадена заявка за плащане?

2.    Фактическото получаване на заявената сума от земеделския производител равнозначно ли е на положителен отговор от разплащателната агенция на подадената заявка за активиране на правата на плащане и съответно липсата на получени парични средства при публично заявено изплащане на суми по съответната мярка представлява ли отказ на заявените права за плащане, когато лицето не е уведомено за продължаване на производството с нови проверки?

3.    Срокът по чл.75, параграф 1 от Регламент № 1306 / 2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика задължава ли държавата-членка да извърши преди изтичането му проверките на условията за допустимост, и само по изключение тези проверки могат да продължат?

4.    Когато земеделският производител не е уведомен за извършване на допълнителни проверки и за такива липсва съставен писмен документ, неспазването на срока по чл.75, параграф 1 от Регламент № 1306 /2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика представлява ли мълчалив отказ за изплащане на подпомагане?

____________

1 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB 2013, L 347, стр. 549)