Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Ploieşti (România) la data de 6 aprilie 2021 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN / Consiliul Superior al Magistraturii

(Cauza C-216/21)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Ploieşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamanți: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, YN

Pârât: Consiliul Superior al Magistraturii

Întrebările preliminare

Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 20061 , trebuie considerat un act adoptat de o instituție a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene? Conținutul, caracterul și întinderea [OR. 58] temporală a MCV instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005? Cerințele formulate în rapoartele întocmite în cadrul MCV au caracter obligatoriu pentru Statul român?

Poate fi interpretat principiul independenței judecătorilor, consacrat de articolul 19 [alineatul] (1) al doilea [paragraf] din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, precum și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu referire la articolul 2 TUE, în sensul că privește și procedurile privind promovarea judecătorilor în funcție?

Se aduce atingere acestui principiu prin instituirea unui sistem de promovare la instanța superioară bazat exclusiv pe o evaluare sumară a activității și a conduitei realizată de o comisie compusă din președintele instanței de control judiciar și judecători ai acesteia, care realizează, separat, pe lângă evaluarea periodică a judecătorilor, atât evaluarea judecătorilor pentru promovare, cât și controlul judiciar al hotărârilor pronunțate de aceștia?

Se aduce atingere principiului independenței judecătorilor, consacrat de articolul 19 [alineatul] (1) al doilea [paragraf] din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale, precum și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu referire la articolul 2 TUE, în situația în care statul român nesocotește predictibilitatea și securitatea juridică a dreptului Uniunii Europene, acceptând MCV și rapoartele sale și conformându-se acestora vreme de peste 10 ani, iar apoi schimbând inopinat procedura de promovare a judecătorilor în funcții de execuție, împotriva recomandărilor MCV?

____________

1 Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției (JO 2006 L 354, p. 56, Ediţie specială 11/vol. 51, p. 55).