Language of document :

Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 20. decembra spriedums (Raad van State (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vaditrans BVBA/Belgische Staat

(Lieta C-102/16) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Autopārvadājumi – Transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laikposms – Regula (EK) Nr. 561/2006 – 8. panta 6. un 8. punkts – Iespēja ikdienas atpūtas laikposmus un saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus bāzes vietas pavadīt transportlīdzeklī – Regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu izslēgšana)

Tiesvedības valoda – nīderlandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vaditrans BVBA

Atbildētāja: Belgische Staat

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85, 8. panta 6. un 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka transportlīdzekļa vadītājs šīs regulas 8. panta 6. punktā minētos parastos iknedēļas atpūtas laikposmus nedrīkst pavadīt savā transportlīdzeklī.

otrā jautājuma pārbaudē nav atklājies neviens apstāklis kas varētu ietekmēt Regulas Nr. 561/2006 spēkā esamību no kriminālsodu tiesiskuma principa, kāds tas nostiprināts Hartas 49. panta 1. punktā, viedokļa.

____________

1 OV C 165, 10.5.2016.