Language of document : ECLI:EU:C:2017:1012

Věc C102/16

Vaditrans BVBA

proti

Belgische Staat

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Belgie)]

„Řízení o předběžné otázce – Silniční doprava – Doby odpočinku řidiče – Nařízení (ES) č. 561/2006 – Článek 8 odst. 6 a 8 – Možnost trávit denní dobu odpočinku a zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavení vozidla a ve vozidle – Vyloučení běžných týdenních dob odpočinku“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. prosince 2017

Doprava – Silniční doprava – Předpisy v sociální oblasti – Týdenní odpočinek – Trávení běžné týdenní doby odpočinku ve vozidle – Vyloučení – Porušení zásady zákonnosti v trestní oblasti – Neexistence

(Listina základních práv Evropské unie, čl. 49 odst. 1; nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006, čl. 8 odst. 6)

Článek 8 odst. 6 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 musí být vykládán v tom smyslu, že řidič nemůže trávit běžné týdenní doby odpočinku ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 6 ve vozidle.

Přezkum druhé otázky neodhalil žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost nařízení č. 561/2006 s ohledem na zásadu zákonnosti v trestní oblasti, zakotvenou v čl. 49 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie.

(viz výroky 1, 2)