Language of document : ECLI:EU:C:2017:1012

Kohtuasi C–102/16

Vaditrans BVBA

versus

Belgische Staat

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Belgia))

Eelotsusetaotlus – Maanteevedu – Juhi puhkeaeg – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Artikli 8 lõiked 6 ja 8 – Võimalus veeta väljaspool sõiduki tavalist paiknemiskohta ööpäevaseid puhkeperioode ja lühendatud iganädalasi puhkeperioode sõidukis – Regulaarsete iganädalaste puhkeperioodide välistamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (kümnes koda) 20. detsembri 2017. aasta otsus

Transport – Maanteevedu – Sotsiaalõigusnormid – Iganädalane puhkeaeg – Tavapärase iganädalase puhkeaja veetmine sõidukis – Välistamine – Karistusõiguses kehtiva seaduslikkuse põhimõtte rikkumine – Puudumine

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 49 lõige 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 561/2006, artikli 8 lõige 6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, artikli 8 lõikeid 6 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et juht ei või artikli 8 lõikes 6 silmas peetud regulaarseid iganädalasi puhkeperioode veeta oma sõidukis.

Teise küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks määruse nr 561/2006 kehtivust mõjutada karistusõiguses nõutava seaduslikkuse põhimõtte seisukohast, mis on sätestatud harta artikli 49 lõikes 1.

(vt resolutsiooni punktid 1 ja 2)