Language of document :

Žaloba podaná 4. júla 2011 - Lyder Enterprises/ÚHVT - Liner Plants NZ (1993) (Southern Splendour)

(vec T-367/11)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nový Zéland) (v zastúpení: G. Pickering, solicitor)

Žalovaný: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (ÚSOR)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Liner Plants NZ (1993) Ltd (Waitakere, Nový Zéland)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín z 18. februára 2011 vo veci A007/2010, a

prerušil konanie až do vydania konečného rozhodnutia Najvyššieho súdu na Novom Zélande vo veci č. CIV:2011:404:2969.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žiadateľ o právo Spoločenstva k odrodám rastlín: žalobkyň.

Dotknuté právo Spoločenstva k odrodám rastlín: Southern Splendour - žiadosť o právo Spoločenstva k odrodám rastlín č. 2006/1888.

Namietateľ proti žiadosti o právo Spoločenstva k odrodám rastlín: druhý účastník konania pred odvolacím výborom.

Dôvody námietky: námietka sa zakladala na tvrdení, že žiadateľ nie je osoba, ktorá odrodu vyšľachtila alebo objavila a vyvinula alebo jeho právny nástupca.

Rozhodnutie výboru ÚSOR: zamietol žiadosť č. 2006/1888 pre odrodu "Southern Splendour" (rozhodnutie č. R972).

Rozhodnutie odvolacieho výboru: zamietol odvolanie.

Dôvody žaloby: porušenie pravidla audi alteram partum, nedostatok právomoci, nepochopenie základných pravidiel prirodzenej spravodlivosti a porušenie základnej procesnej požiadavky, keďže odvolací výbor rozhodol, že dôkaz uvedený v žalobcových listoch bol neprípustný, lebo nemal formu miestoprísažného vyhlásenia.

____________