Language of document :

Uznesenie Všeobecného súdu z 21. októbra 2013 – Lyder Enterprises/ÚSOR – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(vec T-367/11)1

(„Odrodové práva – Žiadosť o právo Spoločenstva k odrodám rastlín pre odrodu SOUTHERN SPLENDOUR – Námietky – Zamietnutie žiadosti odvolacím výborom ÚSOR – Právomoc ÚSOR – Hodnotenie dôkazov – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nový Zéland) (v zastúpení: G. J. Pickering, solicitor)

Žalovaný: Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (ÚSOR) (v zastúpení: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti)

Ďalší účastník konania pred odvolacím výborom ÚSOR a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Liner Plants (1993) Ltd (Waitakere, Nový Zéland) (v zastúpení: P. Jonker, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho výboru ÚSOR zo 4. mája 2011 (vec A 7/2010) týkajúcemu sa žiadosti o právo Spoločenstva k odrodám rastlín pre odrodu SOUTHERN SPLENDOUR

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Lyder Enterprises Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.