Language of document : ECLI:EU:T:2013:585

Uznesenie Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. októbra 2013 – Lyder Enterprises/CPVO – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(vec T‑367/11)

„Odrody rastlín – Žiadosť o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín pre odrodu SOUTHERN SPLENDOUR – Námietky – Zamietnutie žiadosti odvolacím výborom CPVO – Právomoc CPVO – Hodnotenie dôkazov – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“

1.                     Súdne konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Možnosť rozhodnúť bez ústnej časti konania (Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 111) (pozri body 16, 17)

2.                     Súdne konanie – Rozhodnutie alebo nariadenie nahradzujúce napadnutý akt v priebehu konania – Nová skutočnosť – Rozšírenie pôvodných návrhov a dôvodov (pozri body 20, 21)

3.                     Súdne konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený – Právne dôvody neuvedené v žalobe – Odkaz na všetky prílohy – Neprípustnosť [Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)] (pozri bod 22)

4.                     Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Nedostatok právomoci inštitúcie, ktorá je pôvodcom napadnutého aktu – Preskúmanie súdom bez návrhu (článok 263 ZFEÚ) (pozri bod 28)

5.                     Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana práv k odrodám rastlín – Rozhodnutie udeliť alebo odmietnuť ochranu – Opravné prostriedky – Právomoc Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a jeho odvolacích výborov – Rozsah – Určenie postavenia žiadateľa o udelenie ochrany práv k odrodám rastlín – Zahrnutie – Preskúmanie posúdenia, ktoré úrad vykonal v súvislosti s dôkazmi, Všeobecným súdom (nariadenie Rady č. 2100/94, články 11, 50, 53, 54 a 76) (pozri body 36 – 38)

6.                     Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana práv k odrodám rastlín – Rozhodnutie udeliť alebo odmietnuť ochranu – Opravné prostriedky – Dôkazná sila dôkazných prostriedkov – Kritériá posúdenia [nariadenie Rady č. 2100/94, článok 78 ods. 1 písm. g)] (pozri bod 49)

7.                     Poľnohospodárstvo – Jednotná právna úprava – Ochrana práv k odrodám rastlín – Rozhodnutia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín alebo jeho odvolacích výborov – Súdne preskúmanie – Rozsah – Zrušenie alebo oprava z dôvodov, ktoré vznikli po vyhlásení rozhodnutia – Vylúčenie – Zmena rámca sporu, ktorý bol predložený úradu alebo jeho odvolacím výborom – Neprípustnosť (nariadenie Rady č. 2100/94, článok 73) (pozri body 58 – 60)

Predmet

Žaloba proti rozhodnutiu odvolacieho výboru CPVO zo 4. mája 2011 (vec A 7/2010) týkajúcemu sa žiadosti o udelenie práva Spoločenstva k odrodám rastlín pre odrodu SOUTHERN SPLENDOUR

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lyder Enterprises Ltd je povinná nahradiť trovy konania.