Language of document : ECLI:EU:T:2013:585

Tribunalens beslut (tredje avdelningen) av den 21 oktober 2013 – Lyder Enterprises mot OCVV – Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR)

(mål T‑367/11)

”Gemenskapens växtförädlarrätt – Ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt för sorten SOUTHERN SPLENDOUR – Invändning – Avslag på ansökan av gemenskapens växtsortsmyndighet – Gemenskapens växtsortsmyndighets behörighet – Bevisupptagning – Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad”

1.                     Domstolsförfarande – Avgörande genom motiverat beslut – Möjlighet att avgöra målet utan muntligt förfarande (Tribunalens rättegångsregler, artikel 111) (se punkterna 16 och 17)

2.                     Domstolsförfarande – Beslut eller förordning som antas under rättegången och som ersätter den angripna rättsakten – Ny omständighet – Utvidgning av de ursprungliga yrkandena och grunderna (se punkterna 20 och 21)

3.                     Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Kortfattad framställning av grunderna för talan – Rättsliga grunder som ej har framställts i ansökan – Hänvisning till samtliga bilagor – Avvisning (Domstolens stadga, artikel 21 första stycket; tribunalens rättegångsregler, artikel 44.1 c) (se punkt 22)

4.                     Talan om ogiltigförklaring – Grunder – Den institution som har antagit den angripna rättsakten saknar behörighet – Rättens prövning ex officio (Artikel 263 FEUF) (se punkt 28)

5.                     Jordbruk – Enhetlig lagstiftning – Växtförädlarrätt – Beviljande av eller avslag på ansökan om växtförädlarrätt – Överklagande – Växtsortsmyndighetens och dess överklagandenämnders behörighet – Räckvidd – Fastställelse av ställningen hos den som ansöker om växtförädlarrätt – Omfattas – Tribunalens prövning av växtsortsmyndighetens bedömning av bevisningen i det hänseendet (Rådets förordning nr 2100/94, artiklarna 11, 50, 53, 54 och 76) (se punkterna 36–38)

6.                     Jordbruk – Enhetlig lagstiftning – Växtförädlarrätt – Beviljande av eller avslag på ansökan om växtförädlarrätt – Överklagande – Bevisningens bevisvärde – Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 2100/94, artikel 78.1 g) (se punkt 49)

7.                     Jordbruk – Enhetlig lagstiftning – Växtförädlarrätt – Beslut från gemenskapens växtsortsmyndighet eller dess överklagandenämnder – Domstolsprövning – Räckvidd – Undanröjande eller ändring av skäl som uppkommit efter det att beslutet meddelats – Omfattas inte – Ändring av den ram för tvisten som var aktuell vid växtsortsmyndigheten eller dess överklagandenämnder – Otillåtet (Rådets förordning nr 2100/94, artikel 73) (se punkterna 58–60)

Saken

Talan mot det beslut som gemenskapernas växtsortsmyndighets överklagandenämnd meddelade den 4 maj 2011 (ärende A 7/2010) avseende en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt för sorten SOUTHERN SPLENDOUR.

Avgörande

1)

Talan ogillas.

2)

Lyder Enterprises Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.