Language of document :

Иск, предявен на 1 февруари 2021 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

(Дело C-60/21)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: W. Roels, V. Uher)

Ответник: Кралство Белгия

Искания на ищеца

Комисията иска Съдът:

да установи, че като е запазило разпоредби, според които:

се отказва приспадането на задълженията за издръжка или на сумите с такова предназначение и на допълнителните периодични плащания, от облагаемия доход на лицата, носители на такива задължения, които не пребивават постоянно в Белгия и получават там по-малко от 75 % от доходите си от професионална дейност, които не могат да се ползват от същото приспадане в своята държава членка на пребиваване поради ниските си доходи, облагаеми в тази държава,

Кралство Белгия не е изпълнило задълженията си по член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 28 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и

да осъди Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си Комисията излага едно единствено основание, което е възможността спорната правна уредба да разубеди данъчнозадължените лица, които не пребивават постоянно в Белгия, да упражнят гарантираните от Договорите свободи на движение и по-конкретно свободното движение на работници, предвидено в член 45 ДФЕС и в член 28 от Споразумението за ЕИП.

Наистина, данъчнозадължено лице, което не получава в Белгия поне 75 % от облагаемите си доходи от професионална дейност и което не може да се ползва ефективно от приспадането на задълженията за издръжка в държавата си на пребиваване поради липсата на достатъчно облагаеми доходи в тази държава членка, е лишено от белгийското законодателство от възможността да се ползва от каквото и да е приспадане на тези задължения. От практиката на Съда и по-конкретно от решение от 10 май 2012 г. по дело C-39/10, Европейска комисия/Естония обаче следва, че в такъв случай държавата по заетостта трябва да вземе предвид личното и семейното положение на данъчнозадълженото лице, което не пребивава там постоянно.

____________