Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-74/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Rodriguez, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia orgánu Komisie oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy (OOUPZ) o ukončení pracovnej zmluvy žalobkyne na dobu neurčitú

Návrhy žalobkyne

-    zrušiť rozhodnutie orgánu Komisie oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy o ukončení pracovnej zmluvy žalobkyne na dobu neurčitú a v prípade potreby zrušiť rozhodnutie o zamietnutí jej sťažnosti,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________