Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – BM przeciwko EBC

(Sprawa F-78/11)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Przedłużenie ze skutkiem wstecznym okresu próbnego – Decyzja o rozwiązaniu umowy podczas okresu próbnego – Postępowanie dyscyplinarne)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BM (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: początkowo P. Embley, M. López Torres i E. Carlini w charakterze pełnomocników, następnie M. López Torres i E. Carlini w charakterze pełnomocników, wspierane przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EBC o rozwiązaniu umowy ze skarżącym podczas okresu próbnego z uwagi na uchybienie, za które w ramach postępowania dyscyplinarnego wymierzono karę nagany.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji zarządu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 maja 2011 r. o rozwiązaniu umowy z BM z dniem 31 października 2011 r.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Europejski Bank Centralny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez BM.

____________

1 Dz.U. C 319 z 29.10.2011, s. 30.