Language of document : ECLI:EU:F:2013:22

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. vasario 26 d.

Byla F‑74/11

Aleksandra Bojc Golob

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkas – Neterminuota sutartis – Nutraukimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A. Bojc Golob prašo panaikinti 2010 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos tarnybos, įgaliotos sudaryti darbo sutartis, sprendimą nutraukti jos neterminuotą darbo sutartį ir, jei reikia, panaikinti minėtos tarnybos 2011 m. balandžio 13 d. sprendimą atmesti 2010 m. gruodžio 20 d. pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 90 straipsnio 2 dalį jos pateiktą skundą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Pagrindai – Motyvų nebuvimas arba stoka – Pagrindas, kuris skiriasi nuo pagrindo dėl materialinio teisėtumo

(SESV 296 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Sauga ir sveikatos apsauga – Bendrasis ETUC, UNICE ir CEEP susitarimas dėl darbo pagal terminuotas sutartis – Direktyva 1999/70 – Taikymo sritis – Terminuotos darbo sutartys viešajame sektoriuje – Įtraukimas – Neterminuota darbo sutartis – Neįtraukimas

(Tarybos direktyvos 1999/70 priedo 1 punktas)

3.      Pareigūnai – Sutartininkai – Sauga ir sveikatos apsauga – Darbo stabilumas – Nepriverstinio pobūdžio tikslas – Neterminuotos sutarties nutraukimas – Leistinumas

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio c punkto i papunktis)

1.      Nagrinėjant, ar Komisijos sprendimas motyvuotas ir ar motyvuotas pakankamai, atliekama esminio procedūrinio reikalavimo, taigi ir šio sprendimo formalaus teisėtumo, kontrolė. Ją reikia atskirti nuo šio sprendimo motyvų pagrįstumo nagrinėjimo, kuris priskirtinas teisėtumo iš esmės kontrolei.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1998 m. balandžio 2 d. Sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France, C‑367/95 P, 67 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. sausio 18 d. Sprendimo Confédération nationale du Crédit mutuel prieš Komisiją, T‑93/02, 67 punktas.

2.      Bendruoju susitarimu dėl darbo pagal terminuotas sutartis, pateiktu Direktyvos 1999/70 dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis priede, siekiama, pirma, pagerinti darbo pagal terminuotas sutartis kokybę, užtikrinant nediskriminavimo principo taikymą, ir, antra, sukurti bendruosius pagrindus, kurie neleistų piktnaudžiauti paeiliui sudarinėjant terminuotas darbo sutartis ar nustatant terminuotus darbo santykius.

Taigi Direktyva 1999/70 ir bendrasis susitarimas yra skirti taikyti terminuotoms darbo sutartims, sudarytoms su administracija ir kitais viešojo sektoriaus subjektais bei su jais sukurtiems terminuotiems darbo santykiams, ir jais siekiama apibrėžti atvejus, kada galima paeiliui sudarinėti terminuotas darbo sutartis, kurios laikomos galimu piktnaudžiavimo darant žalą darbuotojams šaltiniu. Tačiau direktyva ir bendrasis susitarimas nėra svarbūs vertinant situaciją asmenų, su kuriais buvo sudarytos neterminuotos darbo sutartys.

(žr. 38–40 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2006 m. liepos 4 d. Sprendimo Adeneler ir kt., C‑212/04, 54 ir 63 punktai.

3.      Nors darbo stabilumas laikomas pagrindiniu darbuotojų apsaugos elementu, jis nėra bendrasis teisės principas, kuriuo remiantis būtų galima vertinti institucijos akto teisėtumą. Todėl minėtas principas neturėtų būti aiškinamas kaip draudžiantis institucijai nutraukti neterminuotą darbo sutartį pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnio c punkto i papunktį.

(žr. 42 ir 43 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2005 m. lapkričio 22 d. Sprendimo Mangold, C‑144/04, 64 punktas.