Language of document : ECLI:EU:F:2012:152

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 14ης Νοεμβρίου 2012

Υπόθεση F‑75/11

Vincent Bouillez

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2007 — Άρνηση προαγωγής — Ακύρωση — Μέτρα εκτελέσεως — Νέα συγκριτική εξέταση των προσόντων — Συγκριτική εξέταση των προσόντων των υπαλλήλων της ομάδας καθηκόντων AST με βάση την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο V. Bouillez ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής του στον βαθμό AST 7 για την περίοδο προαγωγών 2007, την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου 2010, κατόπιν νέας συγκριτικής εξέτασης των προσόντων που πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 5ης Μαΐου 2010, F‑53/08, Bouillez κ.λπ. κατά Συμβουλίου (στο εξής: απόφαση της 5ης Μαΐου 2010).

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Το Συμβούλιο φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στην καταβολή του ενός τετάρτου των δικαστικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο V. Bouillez. Ο προσφεύγων φέρει τα τρίτα τέταρτα των δικαστικών εξόδων του.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Σχετικοί κανόνες — Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως — Όρια — Τήρηση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως — Ανάγκη εξέτασης από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή που να αφορά το σύνολο των προαγώγιμων υπαλλήλων

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

2.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Σχετικοί κανόνες — Υπάλληλοι της ομάδας καθηκόντων AST — Διαφορετική εξέταση ανάλογα με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45· παράρτημα VIII, άρθρο 10)

3.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως — Στοιχεία δυνάμενα να ληφθούν υπόψη

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 1)

4.      Υπάλληλοι — Προαγωγή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων — Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

1.      Το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, το οποίο επιβάλλει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή την υποχρέωση να προβαίνει σε συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, προϋποθέτει ότι η εξέταση αυτή καλύπτει όλους τους προαγώγιμους υπαλλήλους, όποια και αν είναι τα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα, η απαίτηση αυτή αποτελεί έκφραση συγχρόνως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των υπαλλήλων και της αρχής της προσδοκίας τους να σταδιοδρομήσουν.

Εφόσον ο νομοθέτης που θέσπισε τον ΚΥΚ θέλησε να συγχωνεύσει σε μία ενιαία ομάδα καθηκόντων το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το αν ασκούν γλωσσικά ή άλλα καθήκοντα, η εν λόγω αρχή οφείλει να προβαίνει σε ενιαία συγκριτική εξέταση των προσόντων για το σύνολο των προαγώγιμων υπαλλήλων Διοικήσεως του ίδιου βαθμού.

(βλ. σκέψεις 33 και 34)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 15 Δεκεμβρίου 2010, F‑14/09, Almeida Campos κ.λπ. κατά Συμβουλίου, σκέψεις 31 και 35 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Όσον αφορά τους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων AST, το άρθρο 10 του παραρτήματος ΧΙΙΙ του ΚΥΚ προβλέπει πολλαπλασιαστικούς συντελεστές αναφοράς για τον καθορισμό του αριθμού των κενών θέσεων για κάθε βαθμό, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τις διαφορετικές σταδιοδρομίες.

Δεδομένου ότι η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται προς τους εν λόγω συντελεστές, ορθώς η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή προβαίνει σε χωριστές συγκριτικές εξετάσεις των προσόντων των υπαλλήλων AST ανάλογα με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Συναφώς, η σύγκριση, για τις ανάγκες των προαγωγών, των προσόντων των υπαλλήλων AST με βάση την εξέλιξη της σταδιοδρομίας δεν συνιστά παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ, εφόσον το άρθρο 10 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ παρεκκλίνει, ως ειδικός νόμος, από τις γενικές διατάξεις του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψεις 35 έως 37)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 10 Νοεμβρίου 2011, F‑20/09, Juvyns κατά Συμβουλίου, σκέψεις 42 και 43

3.      Για τους σκοπούς της συγκριτικής εξέτασης των προσόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αποφάσεως περί προαγωγής προβλεπόμενης στο άρθρο 45 του ΚΥΚ, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως.

Συναφώς, το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ αφήνει στα θεσμικά όργανα ορισμένη ελευθερία ως προς τα πραγματικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για τη συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων, διότι, ως προς το σημείο αυτό, δεν προβλέπει εξαντλητικό πίνακα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ διευκρινίζει, με τη χρήση της λέξης «ιδίως», τα τρία κύρια πραγματικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνεκτίμηση και άλλων πραγματικών στοιχείων, ικανών επίσης να παράσχουν ενδείξεις περί των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων. Το συμπέρασμα αυτό δεν τίθεται εν αμφιβόλω από το γεγονός ότι, σε θέματα προαγωγών, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί να λάβει υπόψη την ηλικία των υποψηφίων και την αρχαιότητά τους στον βαθμό ή στην υπηρεσία παρά μόνον επικουρικώς, ήτοι σε περίπτωση ίσων προσόντων μεταξύ των προαγώγιμων υπαλλήλων υπό το πρίσμα ιδίως των τριών στοιχείων που αναφέρει ρητώς το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ. Πράγματι, ούτε η ηλικία ούτε η αρχαιότητα μπορούν αφεαυτών να παράσχουν ενδείξεις περί των προσόντων των υποψηφίων για προαγωγή. Επομένως, για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη παρά μόνο για τη διαφοροποίηση των υποψηφίων με ισάξια προσόντα.

Εν συνεχεία, η Διοίκηση διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως όσον αφορά την αντίστοιχη σημασία που αποδίδει σε έκαστο των τριών κριτηρίων που προβλέπει το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν αποκλείουν τη δυνατότητα σταθμίσεως μεταξύ των κριτηρίων αυτών.

(βλ. σκέψεις 56 έως 58)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 15 Σεπτεμβρίου 2005, T‑132/03, Casini κατά Επιτροπής, σκέψη 52

ΔΔΔΕΕ: 24 Μαρτίου 2011, F‑104/09, Canga Fano κατά Συμβουλίου, σκέψη 68, κατά της οποίας ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T‑281/11 P· 28 Σεπτεμβρίου 2011, F‑9/10, AC κατά Συμβουλίου, σκέψη 25 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

4.      Η εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή περιορίζεται από την ανάγκη διεξαγωγής συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των υπαλλήλων με προσοχή και αμεροληψία, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Στην πράξη, η εξέταση αυτή πρέπει να διενεργείται με ίσους όρους και βάσει συγκρίσιμων πηγών πληροφοριών και στοιχείων.

Στον τομέα αυτόν, ο έλεγχος του δικαστή πρέπει να περιορίζεται στο ζήτημα αν, δεδομένων των λόγων και μέσων που οδήγησαν τη Διοίκηση στην εκτίμησή της, η Διοίκηση παρέμεινε εντός μη επιλήψιμων ορίων και δεν έκανε χρήση της εξουσίας της κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο.

Επομένως, δεν εναπόκειται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση όλων των φακέλων των προαγώγιμων υποψηφίων προκειμένου να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, διότι, αν διενεργούσε τέτοια εξέταση, θα υπερέβαινε τα όρια του ελέγχου νομιμότητας τον οποίο ασκεί, υποκαθιστώντας έτσι τη δική του εκτίμηση των προσόντων των προαγώγιμων υποψηφίων σε αυτή της εν λόγω αρχής.

Επιπλέον, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δική του εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων στην εκτίμηση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, και ακύρωση λόγω πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως είναι δυνατή μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η εν λόγω αρχή υπερέβη τα όρια του περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτει.

(βλ. σκέψεις 59 έως 62)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: Casini κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΔΔΔΕΕ: AC κατά Συμβουλίου, προπαρατεθείσα, σκέψεις 14 και 23· 13 Δεκεμβρίου 2011, F‑51/08 RENV, Stols κατά Συμβουλίου, σκέψεις 37 και 38