Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

12. detsember 2012

Kohtuasi F‑77/11

Kris Van Neyghem

versus

Euroopa Liidu Nõukogu

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – 2007. aasta edutamine – Edutamisest keeldumine – Tühistamine – Rakendusmeetmed – Uus teenete võrdlev hindamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega K. Van Neyghem palub sisuliselt esiteks tühistada otsuse, millega teda 2007. aasta edutamise raames ei edutatud assistentide (AST) tegevusüksuse palgaastmele 7 ja mille võttis vastu Euroopa Liidu Nõukogu 1. oktoobril 2010 uue teenete võrdleva hindamise tulemusel, mis toimus Avaliku Teenistuse Kohtu 5. mai 2010. aasta otsuse kohtuasjas F‑53/08: Bouillez jt vs. nõukogu (edaspidi „5. mai 2010. aasta kohtuotsus”) täitmiseks, ning teiseks hüvitada seetõttu väidetavalt tekkinud mittevaraline ja varaline kahju.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks neljandik K. Van Neyghemi kohtukuludest. Jätta kolm neljandikku hageja kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Edutamine – Teenete võrdlev hindamine – Administratsiooni kaalutlusõigus – Kohtulik kontroll – Piirid

(Personalieeskirjad, artikkel 45)

Nende teenete võrdlevaks hindamiseks, mida personalieeskirjade artikli 45 alusel edutamisotsuse raames arvestada, on ametisse nimetaval asutusel ulatuslik kaalutlusõigus.

Eriti on administratsioonil ulatuslik kaalutlusõigus selles osas, millise vastava tähtsuse ta omistab personalieeskirjade artikli 45 lõikes 1 viidatud igale kolmest kriteeriumist, kuna selle artikli sätted ei välista võimalust neid kriteeriume võrdlevalt kaaluda.

Administratsiooni ulatuslikku kaalutlusõigust piirab siiski vajadus viia hindamine läbi hoolsalt ja erapooletult ning nii, et see oleks teenistuse huvides ja vastavuses võrdse kohtlemise põhimõttega. Praktikas tuleb see hindamine läbi viia võrdsel alusel ning võrreldavatest infoallikatest ja andmetest lähtudes.

Sellega seoses peab liidu kohtu kontroll piirduma kontrolliga selle üle, kas administratsioon, pidades silmas tema kasutatud hindamismeetodeid ja -menetlusi, on jäänud mõistlikkuse piiridesse ega ole oma võimu ilmselt kuritarvitanud.

(vt punktid 38–41)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 15. september 2005, kohtuasi T‑132/03: Casini vs. komisjon (punkt 52 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaliku Teenistuse Kohus: 24. märts 2011, kohtuasi F‑104/09: Canga Fano vs. nõukogu (punkt 68) mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑281/11 P; 28. september 2011, kohtuasi F‑9/10: AC vs. nõukogu (punkt 14).