Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 16.2.2021 – DM v. CTS Eventim AG & Co. KGaA

(asia C-96/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Bremen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DM

Vastaaja: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU1 16 artiklan l alakohtaa tulkittava siten, että peruuttamisoikeuden poissulkemiseen riittää, että elinkeinonharjoittaja ei suorita kuluttajalle suoraan vapaa-ajanpalvelua vaan myy kuluttajalle pääsyoikeuden tällaiseen palveluun?

____________

1 Kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, (EUVL 2011, L 304, s. 64).