Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 юни 2008 г. - De Fays/Комисия

(Дело F-97/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Отпуск по болест - Неразрешено отсъствие - Процедура за търсене на становище от независим лекар)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chantal De Fays, (Bereldange, Люксембург) [представители: P.-P. Van Gehuchten и P. Reyniers, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: D. Martin и K. Herrmann]

Предмет на делото

От една страна, отмяна на решенията на Комисията за прилагане по отношение на жалбоподателя на член 60 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, и от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 283, 24.11.2007 г., стр. 45.