Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 17. juuni 2008. aasta otsus - De Fays versus komisjon

(Kohtuasi F-97/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Haiguspuhkus - Loata puudumine - Vahekohtumenetlus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chantal De Fays (Bereldange, Luksemburg) (esindajad: advokaadid P.-P. Van Gehuchten ja P. Reyniers)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Esiteks komisjoni otsuste, millega kohaldati hageja suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklit 60, tühistamine ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

1.    Jätta hagi rahuldamata.

2.    Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 283, 24.11.2007, lk 45.