Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 17. jūnija spriedums - De Fays/Komisija

(lieta F-97/07)1

Civildienests - Ierēdņi - Slimības atvaļinājums - Neatļauta prombūtne - Šķīrējtiesas tiesvedība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Chantal De Fays, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvji - P.-P. Van Gehuchten un P. Reyniers, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmumu, ar kuriem attiecībā uz prasītāju tiek piemērots Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 60. pants, atcelšana, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 283, 24.11.2007., 45. lpp.