Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 czerwca 2008 r. - De Fays przeciwko Komisji

(Sprawa F-97/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Zwolnienie chorobowe - Nieusprawiedliwiona nieobecność - Postępowanie arbitrażowe)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chantal De Fays, (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciele: P.-P. Van Gehuchten i P. Reyniers, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: D. Martin i K. Herrmann, agents)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, która zastosowała wobec skarżącej art. 60 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich oraz po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 283 z 24.11.2007, s.45.