Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2007 г. - Bernard / Европол

(Дело F-99/07)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Marjorie Bernard (Woerden, Нидерландия) (представител: P. de Casparis, avocate)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, постановено въз основа на жалба на 26 юни 2007 г., за което е направено уведомяване на 28 юни 2007 г., както и да се отменят оценките от 5 февруари 2007 г. и 25 юли 2007 г.,

да се осъди Европол:

да предостави на жалбоподателя увеличение на месечното възнаграждение, считано от 1 септември 2006 г., заедно с лихвите;

да заплати нетно обезщетение в размер на 7.500 EUR;

да заплати съдебните разноски по настоящото производство, включително разноските за възнаграждение на юридическия съветник.

Правни основания и основни доводи

Настоящото производство се отнася до оценката на работата на жалбоподателя за периода от 1 септември 2005 г. до 31 август 2006 г. Работата на жалбоподателя е оценена с оценка "2", която съответства на квалификацията "не отговаря напълно на изискванията".

Жалбоподателят подава жалба срещу оценката, както и срещу липсата на решение относно предоставянето на увеличение на месечното възнаграждение и във връзка с това се позовава на действащите в рамките на Европол насоки за оценяване. Жалбоподателят подчертава, че става въпрос за явно неправилна оценка.

Жалбоподателят твърди по-специално, че изложените от него твърдения за нарушения са обявени за неоснователни с решение от 26 юни 2007 г. и изтъква, че е налице нарушение на принципа за излагане на мотиви, тъй като отказът не е мотивиран. При все това, директорът на Европол посочва, че оценката е оттеглена и че ще се извърши ново оценяване. Новото оценяване е извършено на 25 юли 2007 г.

Следователно настоящото производство се отнася до постановеното по жалбата решение, както и до оценяването от 25 юли 2007 г.

____________