Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 28. septembrī - Bernard/Europol

(lieta F-99/07)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Majorie Bernard, Woerden (Nīderlande) (pārstāvji - P. de Casparis advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol)

Prasītājas prasījumi

atcelt 2007. gada 26. jūnija lēmumu par sūdzību, kas tika paziņots 200. gada 28. jūnijā, kā arī 2007. gada 5. februāra un 2007. gada 25. jūlija novērtējumu;

piespriest Europol:

piešķirt prasītājai darba samaksas periodisku paaugstinājumu kopš 2006. gada 1. septembra, kam pieskaitīti procenti;

samaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 7500 apmērā neto;

atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā juridiskās palīdzības izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī tiesvedība ir par prasītājas darba novērtējumu laika posmā no 2005. gada 1. septembra līdz 2006. gada 31. augustam. Prasītājas darbs tika novērtēts ar "2", kas atbilst kvalifikācijai "neatbilst prasībām pilnībā".

Prasītāja iesniedza sūdzību par novērtējumu, kā arī par lēmuma neesamību attiecībā uz periodisku darba samaksas paaugstināšanu, un šajā sakarā tas atsaucās uz novērtējuma vadlīnijām, kas ir spēkā Europol. Prasītāja uzsver, ka runa ir par acīmredzami kļūdainu novērtējumu.

It īpaši prasītāja norāda, ka viņa iebildumi tika atzīti par nepamatotiem ar 2007. gada 26. jūnija lēmumu, un atsaucas uz pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, jo šis noraidījums netika pamatots. Europol direktors tomēr norāda, ka novērtējums ir atsaukts un ka tiks sniegts jauns novērtējums. Šis jaunais novērtējums tika sniegts 2007. gada 25. jūlijā.

Šī prasība tādējādi attiecas uz lēmumu, kas ir pieņemts par sūdzību, kā arī uz 2007. gada 25. jūlija novērtējumu.

____________