Language of document :

Acţiune introdusă la 3 octombrie 2007 - Petrilli/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-98/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgia) (reprezentant: J. L. Lodomez, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Declararea prezentei cereri de anulare ca admisibilă și întemeiată;

anularea deciziei din 20 iulie 2007 prin care autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN) a respins cererea formulată de reclamantă în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene (Statut), având ca obiect reînnoirea contractului său în cadrul DG "Cercetare" a Comisiei;

anularea eventualei decizii pe care Comisia ar putea fi nevoită să o ia cu privire la reclamaţia formulată de reclamantă în paralel cu prezenta acţiune și cu o acţiune în suspendarea deciziei AIPN din 20 iulie 2007;

declararea prezentei acţiuni în despăgubire ca admisibilă și întemeiată;

obligarea Comisiei să-i permită reclamantei reintegrarea pe postul său de agent contractual în cadrul unităţii "T2" din DG "Cercetare" pentru o perioadă de 18 luni; adăugarea la această obligaţie de a face a unei penalităţi cu titlu cominatoriu de 1 000,00 EUR pe zi de întârziere;

obligarea Comisiei la plata către reclamantă, pentru repararea prejudiciului material cauzat de pierderea remuneraţiei în urma refuzului de reînnoire a contractului său, a unei sume corespunzătoare remuneraţiei de care aceasta ar fi beneficiat dacă ar fi putut continua contractul de agent contractual până la expirarea celor trei ani;

obligarea Comisiei la repararea prejudiciului adiţional suferit de reclamantă în urma pierderii unei șanse de a obţine un contract pe durată nedeterminată în cadrul viitoarei Agenţii Executive pentru Cercetare (REA), ca urmare a nereînnoirii contractului susmenţionat și a lipsei posibilităţii de a-și încheia misiunea în cadrul Comisiei și de a-și aprofunda experienţa prin continuarea executării acestei misiuni;

obligarea Comisiei la plata către reclamantă, pentru repararea prejudiciului moral cauzat de decizia prin care se refuză reînnoirea contractului său, a unei sume al cărei cuantum va fi apreciat de Tribunal și care este stabilită la 1 EUR, cu titlu provizoriu, sub rezerva expresă a majorării în cursul procedurii,;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamanta invocă patru motive, dintre care primul se întemeiază pe încălcarea principiului legalităţii și a articolului 88 din Regimul aplicabil celorlalţi agenţi (RAA). Reclamanta susţine că decizia prin care se refuză reînnoirea contractului său de agent contractual, luată în temeiul Deciziei Comisiei din 28 aprilie 2004 referitoare la durata maximă pentru care se recurge la personal nepermanent în serviciile Comisiei, împiedică articolul 88 din RAA să își producă efectele care ar permite reînnoirea contractului său pentru o nouă perioadă de 18 luni. Decizia din 28 aprilie 2004 ar fi ilegală în măsura în care ar duce la restricţii ale drepturilor consacrate prin dispoziţiile statutare.

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea principiului bunei administrări, a obligaţiei de solicitudine a administraţiei și a interesului serviciului. Reclamanta arată că decizia atacată nu ţine cont nici de situaţia sa personală, nici de interesul serviciului și nici de cel al viitoarei Agenţii care trebuie să fie înfiinţată.

Al treilea motiv se întemeiază pe o insuficienţă a motivelor și pe o încălcare a articolului 3b din RAA. Reclamanta susţine mai ales că refuzul automat de a i se reînnoi contractul din cauza faptului că a atins pragul de șase ani prevăzut în decizia din 28 aprilie 2004 încalcă sensul articolului 3b din RAA, care s-ar întemeia pe voinţa de a angaja persoane pe baza unui contract pe durată determinată pentru a îndeplini sarcini în domenii specializate pe perioada necesară îndeplinirii unei activităţi specifice.

Al patrulea motiv se întemeiază pe faptul că decizia din 28 aprilie 2004 ar încălca Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 (JO L 175, p. 43, Ediţie Specială, 05/vol. 5, p. 129), principiile generale ale dreptului european al muncii, drepturile sociale ale angajaţilor și, în special, principiul stabilităţii postului, precum și principiul nediscriminării. În ceea ce privește acest din urmă principiu, reclamanta subliniază că pragul de șase ani se aplică numai agenţilor contractuali care intră în domeniul de aplicare a articolului 3b din RAA, pe când cei care intră în domeniul de aplicare a articolului 3a din RAA au posibilitatea de a obţine un contract pe durată nedeterminată.

____________