Language of document :

Tožba, vložena 21. septembra 2007 - Rebizant in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-94/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Jean Rebizant (Karlsruhe, Nemčija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

Ugotovi naj se nezakonitost odločbe, s katero so bili določeni pragi napredovanja v naziv AD 13, ki se uporabljajo za uradnike, ki spadajo pod raziskovalni proračun/Skupno raziskovalno središče (CCR) in pod operativni proračun;

razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanja, da tožeče stranke v okviru napredovalnega obdobja 2006 ne napredujejo v naziv AD 13;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo naslednje tožbene razloge:

-    kršitev člena 5(5) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi);

-    kršitev člena 6(2) Kadrovskih predpisov ter člena 9 njihove Priloge XIII;

-    kršitev načela enakega obravnavanja.

Tožeče stranke natančno navajajo, da naj Komisija s tem, ko je za uradnike, ki spadajo pod raziskovalni proračun in proračun CCR, določila prag za napredovanje v naziv AD 13 na 98,5, ne bi upoštevala, na eni strani delovnih mest, ki so bila na podlagi člena 9 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom dejansko prosta v GD Raziskovanje in v GD CCR, in na drugi strani, posebnega položaja uradnikov, ki spadajo pod ta proračuna.

Tožeče stranke zatrjujejo, da je Komisija s tem, ko tega ni upoštevala, kršila svojo Odločbo z dne 20. julija 2005 o pravilih za izvajanje postopka za napredovanje uradnikov, ki so plačani iz raziskovalnega dela skupnega proračuna, odločbo, ki naj bi določila pravila za zagotavljanje načela enakega obravnavanja uradnikov, ki spadajo pod različne proračune.

____________