Language of document :

Жалба, подадена на 11 март 2021 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-157/21)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответник: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени изцяло Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза1 ,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1) Първо основание — липса на надлежно правно основание за приемането на Регламент 2020/2092.

Полша твърди, че с регламент, приет на основание член 322, параграф 1, буква а) ДФЕС, не може да се определят условията, при които са нарушени принципите, изграждащи понятието „правова държава“, нито да се предвижда правомощие за Комисията и Съвета да установяват нарушения на тези принципи от страна на държавите членки и вследствие на това да приемат с изпълнителни актове мерки за защита на бюджета на Съюза. Наред с това Полша изтъква, че въведеният механизъм не отговаря на условията, на които трябва да отговаря всеки механизъм на обвързаност с условия, поради което всъщност представлява механизъм за санкциониране на държавите членки за неспазване на задълженията им по Договорите.

2) Второ основание, изтъкнато при условията на евентуалност — в случай че Съдът признае наличието на правомощие на законодателя на Съюза за приемането на Регламент 2020/2092 — приемане на Регламента на неподходящо правно основание.

3) Трето основание, изтъкнато при условията на евентуалност — в случай че Съдът признае наличието на правомощие на законодателя на Съюза за приемането на Регламент 2020/2092 — нарушение на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност.

4) Четвърто основание — нарушение на член 296, втора алинея ДФЕС поради непълнота на мотивите на предложението за Регламент 2020/2092.

5) Пето основание — нарушение на член 7 ДЕС.

Полша изтъква, че Регламент 2020/2092 установява нов, непредвиден в Договорите механизъм за контрол за спазването на принципите на правовата държава от страна на държавите членки, а поради това последиците му са равнозначни на изменение на Договорите. Наред с това, тъй като целта на установения с Регламент 2020/2092 механизъм съвпада с целта на производството по член 7 ДЕС, Регламент 2020/2092 води до заобикаляне на производството по член 7 ДЕС, като поставя под съмнение обосноваността на по-нататъшното му прилагане и дори го прави безпредметно.

6) Шесто основание — нарушение на член 269, първа алинея ДФЕС поради дефинирането на ценността „правова държава“ като понятие на първичното право по член 2 ДЕС чрез акт на вторичното право, а именно чрез Регламент 2020/2092.

7) Седмо основание — нарушение на член 4, параграф 1 и параграф 2, второ изречение ДЕС и член 5, параграф 2 ДЕС.

Доводите по това основание доразвиват доводите, изложени във връзка с първото основание. Полша твърди, че с установяването на предвидения в Регламент 2020/2092 механизъм за контрол за спазването на принципите на правовата държава от страна на държавите членки законодателят на Съюза е действал в нарушение на принципа на предоставената компетентност по член 4, параграф 1 ДЕС и член 5, параграф 2 ДЕС. Освен това Полша изтъква, че законодателят е действал и в нарушение на задължението си по член 4, параграф 2, второ изречение ДЕС да зачита съществените функции на държавата, и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност.

8) Осмо основание — нарушение на принципа на равно третиране на държавите членки (член 4, параграф 2, първо изречение ДЕС).

Полша твърди, че разпоредбите на Регламента не гарантират, че установяването на нарушения на принципите на правовата държава ще се предхожда от „обстойна качествена оценка“, която ще е обективна, безпристрастна и справедлива. Наред с това Полша изтъква, че процедурата за приемане на мерките за защита на бюджета на Съюза дискриминира пряко и еднозначно малките и средните държави членки спрямо големите държави.

9) Девето основание — нарушение на принципа на правната сигурност.

Полша твърди, че разпоредбите на Регламент 2020/2092, и по-конкретно установените в член 3 и в член 4, параграф 2 критерии за преценка за наличието на нарушение на принципите на правовата държава, не отговарят на изискванията за яснота и точност.

10) Десето основание — нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС).

11) Единадесето основание — злоупотреба с власт, доколкото действителната цел на установения механизъм не е да се защити бюджетът на Съюза, а да се заобиколят формалните изисквания за провеждането на производството по член 7 ДЕС и предвидените в член 258 ДФЕС материални изисквания във връзка със започването на такова производство.

____________

1     ОВ L 433I, 2020 г., стр. 1.