Language of document :

Решение на Съда (пленум) от 16 февруари 2022 г. — Република Полша/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

(Дело C-157/21)1

(Жалба за отмяна — Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 — Общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Европейския съюз — Защита на бюджета на Съюза в случай на нарушение на принципите на правовата държава в държава членка — Правно основание — Член 322, параграф 1, буква а) ДФЕС — Член 311 ДФЕС — Член 312 ДФЕС — Твърдение за заобикаляне на член 7 ДЕС и член 269 ДФЕС — Твърдение за нарушения на член 4, параграф 1, член 5, параграф 2, член 13, параграф 2 ДЕС, член 296, втора алинея ДФЕС, на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, и на принципите на предоставена компетентност, на правна сигурност, на пропорционалност и на равенство на държавите членки пред Договорите — Твърдение за злоупотреба с власт)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представители: B. Majczyna и S. Żyrek)

Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя: Унгария (представители: M. Z. Fehér и M. M. Tátrai)

Ответници: Европейски парламент (представители: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi и A. Pospíšilová Padowska), Съвет на Европейския съюз (представители: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás и A. Sikora-Kalėda)

Встъпили страни в подкрепа на ответниците: Кралство Белгия (представители: M. Jacobs, C. Pochet и L. Van den Broeck), Кралство Дания (представители: първоначално M. Søndahl Wolff и J. Nymann-Lindegren, впоследствие M. Søndahl Wolff и V. Pasternak Jørgensen), Федерална република Германия (представители: J. Möller и R. Kanitz), Ирландия (представители: M. Browne, J. Quaney и A. Joyce, подпомагани от D. Fennelly, BL), Кралство Испания (представители: първоначално J. Rodríguez de la Rúa Puig и S. Centeno Huerta, впоследствие J. Rodríguez de la Rúa Puig и A. Gavela Llopis), Френска република (представители: A.-L. Desjonquères, A.-C. Drouant и E. Leclerc), Велико херцогство Люксембург (представители: първоначално A. Germeaux и T. Uri, впоследствие A. Germeaux), Кралство Нидерландия (представители: M. K. Bulterman и J. Langer), Република Финландия (представители: H. Leppo и S. Hartikainen), Кралство Швеция (представители: O. Simonsson, J. Lundberg и C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder и R. Shahsavan Eriksson), Европейска комисия (представители: D. Calleja Crespo, J.-P. Keppenne, J. Baquero Cruz и K. Herrmann)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Република Полша да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Ирландия, Кралство Испания, Френската република, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Кралство Нидерландия, Република Финландия, Кралство Швеция и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 138, 19.4.2021 г.