Language of document :

Иск, предявен на 26 юни 2017 г. — Европейска комисия/Република Хърватия

(Дело C-381/17)

Език на производството: хърватски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen)

Ответник: Република Хърватия

Искания на ищеца

Европейската комисия моли Съда:

– да установи, че Република Хърватия не е изпълнила задълженията си по член 42, параграф 1 от Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 2014 г., стр. 34), тъй като до 21 март 2016 г. не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с тази директива, и при всички случаи не е съобщила на Комисията за тези разпоредби,

– на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди Република Хърватия да заплаща периодична имуществена санкция в размер на 9 865,40 EUR дневно, считано от деня на обявяване на съдебното решение, с което се установява неизпълнение на задълженията за съобщаване на мерките за транспониране на Директива 2014/17/ЕС,

– да осъди Република Хърватия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Република Хърватия не е изпълнила задължението си да съобщи мерките за транспониране на Директива 2014/17/ЕС в срока по член 42, параграф 1 от Директивата.

____________