Language of document :

Acțiune introdusă la 26 iunie 2017 – Comisia Europeană/Republica Croația

(Cauza C-381/17)

Limba de procedură: croata

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Mataija, T. Scharf, G. von Rintelen, agenți)

Pârâtă: Republica Croația

Concluziile reclamantei

Comisia Europeană solicită Curții:

constatarea faptului că, prin neadoptarea, până la 21 martie 2016, a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare în vederea conformării cu dispozițiile Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34) sau, în orice caz, prin necomunicarea acestora către Comisie, Republica Croația nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 42 alineatul (1) din directiva menționată;

obligarea Republicii Croația, conform prevederilor articolului 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalități cu titlu cominatoriu de 9 865,40 euro pe zi începând de la data pronunțării hotărârii prin care se va constata neîndeplinirea obligației de notificare a măsurilor de transpunere a Directivei 2014/17/UE;

obligarea Republicii Croația la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Croația nu și-a îndeplinit obligația de a notifica măsurile de transpunere a Directivei 2014/17/UE în termenul stabilit la articolul 42 alineatul (1) din directiva menționată.

____________